Tõlkebüroo teenused

Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge tähendab lähtekeeles esitatud mõtte kirjalikku väljendamist sihtkeeles. Tõlkimine eeldab nii lähte- kui sihtkeele põhjalikku tundmist, teema valdamist ning huvi tõlgitava vastu.

Hea kvaliteediga tõlked tagame tänu asjatundlikele inimestele, heale töökorraldusele ja tihedale koostööle kliendi/tellijaga.

Tõlkeprotsessis osaleb mitmeliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad projektijuht, tõlkija, toimetaja ja keeletoimetaja, vajadusel ka erialaspetsialist.

Tõlkija tõlgib teksti võõrkeelest oma emakeelde ning tõlgitud teksti toimetab samuti sihtkeelt emakeelena kõnelev toimetaja.

Kui tekstis esineb erialatermineid, mida tuleb kindlasti kasutada, palume terminite loetelu koos algtekstiga meile saata. Varem tõlgitud tekstide tõlkemälu ja abimaterjalid, mis lihtsustavad teemast arusaamist, on samuti tõlkijale abiks ja tagavad parema lõpptulemuse.

Samuti soovitame tellimust esitades viidata teksti kasutusvaldkonnale ja sihtrühmale, kuna sellest oleneb nii tõlke stiil kui sõnavara.

Keskmine tõlkimiskiirus on 5–7 lehekülge tööpäevas. Terminirohkete erialatekstide korral võib tõlkimine edeneda aeglasemalt.

Tõlkemahtu arvestatakse sihtkeelde tõlgitud teksti tähemärkide või sõnade arvu järgi. Eestis arvestatakse mahtu peamiselt tähemärkide alusel – 1800 tähemärki koos tühikutega vastab ühele tõlkeleheküljele. Palume arvesse võtta asjaolu, et tõlkimisel teksti pikkus muutub ning töö hinda arvutatakse valmis teksti põhjal.

Kirjaliku tõlke hind sisaldab tõlkimist, toimetamist/keelekorrektuuri ja väljastusülevaatust.

Suuline tõlge

Suulise tõlke alla kuuluvad järel-, sosin- ja sünkroontõlge.

Järeltõlget kasutatakse koolitustel, vastuvõttudel, läbirääkimistel, notaritehingute sõlmimisel ja mujal. Tõlk on esinejaga samas ruumis ja tõlgib rääkija juttu osade kaupa. Järeltõlke puhul pikeneb üritus ligikaudu kaks korda, kuid eraldi tõlkeaparatuuri ei ole vaja. Teksti tõlgitakse kuni viieminutiliste lõikude kaupa.

Sosintõlge
Väiksele rühmale tõlkimisel sobib kasutada sosintõlget. Tõlk istub kuulajate juures ja teeb sosinal sünkroontõlget.

Sünkroontõlge
Kasutatakse üritustel, kus on mitu töökeelt ja/või palju osalejaid. Tõlk töötab eraldi ruumis ja kasutab tõlkeaparatuuri. Auditoorium kuuleb tõlget ettekandega samal ajal enda kõrvaklappidest. Sünkroontõlke põhiline eelis ongi kiirus. Sünkroontõlge nõuab vähemalt kahte tõlki. Tõlk, kes parajasti ei tõlgi, kuulab saalis esitatavat teksti ning teeb ettevalmistusi, kirjutades oma partneri jaoks üles numbrid, terminid, nimed jms. Ta on pidevalt valmis tõlkimisjärge üle võtma. Sünkroontõlke puhul ei tõlgi tõlk sõnu, vaid annab edasi mõtte, kusjuures eesmärk on teha seda võimalikult täpselt ja ladusalt.

Suuline tõlge tasub tellida võimalikult varakult, eriti kui teema on spetsiifiline. Mida rohkem tõlgitavat teemat tutvustavaid materjale või esitlusi tõlgile anda saate, seda kvaliteetsem on suulise tõlke teenus. Samuti tuleks tõlgile anda kontaktisiku telefoninumber, et vajaduse korral oleks võimalik küsida täpsustavaid küsimusi.

Vandetõlgi teenus

Pakume nii tõlkebüroo templiga kui ka vandetõlgi või notari kinnitusega tõlkeid. Juriidiliselt on notari ja vandetõlgi kinnitusega tõlked samaväärsed.
Kinnitatud tõlke tegemiseks on vaja allkirjade ja pitseritega varustatud originaaldokumente.

Notariaalne kinnitus
Notariaalne tõlge tähendab, et notar kinnitab tõlkija allkirja õigsust.
Kui soovite Eestis koostatud avalikku dokumenti välismaal kasutada või vastupidi, tuleb see esmalt apostillida/legaliseerida (sellest lugege altpoolt), siis tõlkida ja kinnitada. Tõlge köidetakse originaaldokumendi või sellest tehtud ärakirja(de) külge. Originaaldokumendi külge köidetakse ainult äriregistri väljavõtted, tähtajalised teatised (nt karistusregistri teatis) ja muud väljavõttelised tõendid, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
Dokumendi tõlke sisu ja vorm peavad vastama kindlatele nõuetele. Notariaalselt kinnitatavat tõlget võib teha vaid tõlkija, kes on notaribüroo(de)s usaldustõlgina registreeritud. Samuti võib selliseid dokumente tõlkida ja kinnitada vandetõlk.

Vandetõlgi kinnitus
Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud notariga samaväärse õiguse kinnitada oma ametitunnistuses nimetatud ulatuses tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, sellise tõlke ärakirja õigsust ning tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust.

Andke meile teada, millise dokumendiga on tegu, kuhu riiki ja mis eesmärgil dokument esitatakse, ja meie hoolitseme kõigi tõlkimisega seotud vajalike õiguslike toimingute, sealhulgas dokumendi apostillimise eest.

Tõlkebüroo templiga kinnitatavad tõlked
Kui välismaal välja antud avalikul dokumendil ei ole apostilli või legaliseerimistemplit, kui dokumendid on saabunud faksi teel või kui tegemist on mõne muu olukorraga, kus tõlke notariaalne kinnitamine ei ole võimalik või kui seda lihtsalt ei soovita, võib tõlkebüroo lisada oma kinnituse (koos templi ja tekstiga „Tõlgitud xxx tõlkebüroos. Garanteerime tõlke õigsuse”). Mõned Eesti ametiasutused aktsepteerivad selliselt vormistatud dokumenti. Kuid iga juhtum on erinev ja asjaolud tuleb iga kord kindlasti üle täpsustada.

Kõigepealt tõlgime saabunud dokumendi, siis teeme algdokumendist koopia ja köidame selle tõlkega kokku ning seejärel lisame dokumendile kinnituse, templi ja vastutava isiku allkirja.

Kujundus

Pakume valmis tõlgete kujundamist ja küljendamist. Tagame, et tõlge näeb välja samasugune nagu originaaltekst.

Kasutame levinumaid kujundusprogramme: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat (CS2, CS4, CS5).

Kõige levinumad küljendus- ja kujundustarkvaraprogrammid ning failivormingud:

  • Adobe InDesign – .indd, .inx, .idml
  • Microsoft Word – .doc, .docx, .rtf
  • Microsoft PowerPoint – .ppt, .pptx

Ühe umbes 50-leheküljelise PDF-faili trükivalmis kujundamine võtab aega ligikaudu üks tööpäev.

Toimetamine ja korrektuur

Korrektor kontrollib tõlketeksti keelelist õigsust ja arusaadavust ning teeb vastavad parandused.

Toimetaja kontrollib tõlketeksti vastavust algtekstile, kusjuures tõlketeksti muudetakse ja kohendatakse rohkem.

Toimetamist on kaht liiki: keeleline ja erialane toimetamine. Keeletoimetaja veendub, et algteksti mõte on tõlkes õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, laused loogilised ja terminikasutus läbivalt ühtlane.

Erialatoimetaja kontrollib terminite õigsust ja asjakohast kasutamist tekstis/tõlkes.